OBCHODNÉ PODMIENKY : krasoshop.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok a že s nimi bez výhrady súhlasí.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1.
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – Jana Zrubecová, A. Hlinku 2446/3, 960 01 Zvolen, IČO: 41857313, DIČ: 1075574841 (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.krasoshop.sk (ďalej len obchod).
1.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
1.3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
1.4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy
2.1.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.
2.3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
2.4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
2.5. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu každej objednávky dôveryhodným spôsobom - telefonicky. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
2.6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100,00 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou) ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú inak.
2.7. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.
2.8. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu aj pred samotným uzavretím kúpno-predajnej zmluvy, ideálne do 12:00 hod. pracovného dňa kedy bola vykonaná (ak bola vykonaná v doobedňajších hodinách), prípadne pri telefonickom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ak bola objednávka vykonaná v iný čas. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese krasoshop@krasoshop.sk, resp. telefonicky na čísle 0904 577379. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.
2.9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.
2.10. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
2.11. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Odstúpenie od zmluvy
3.1.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar sa presvedčiť, že tovar spĺňa povahu, charakteristiku a fungovanie tak, ako bolo deklarované pri nákupe a charakter tovaru to dovoľuje. Ak kupujúci tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy sa riadi postupom uvedeným v dokumente „Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.“ dostupným na stránke obchodu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.
3.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom formulára na to určeného dostupného na stránke obchodu. Pre doručenie formulára o odstúpení od zmluvy použite kontaktné údaje: Jana Zrubecová, A. Hlinku 2446/3, 960 01 Zvolen, tel.: 0904 577 379, e-mail: krasoshop@krasoshop.sk.
3.3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosíme pokiaľ možno zasielajte späť:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe
- podľa možnosti v pôvodnom obale
Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru vrátane Vami zaplateného poštovného, ktoré ste uhradili pri nákupe tovaru Vám vrátime spôsobom, ktorý uvediete vo formulári pre odstúpenie od zmluvy a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Všetky poplatky za doručenie tovaru v rámci odstúpenia od zmluvy hradíte Vy.
3.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou a tovar je poškodený - poškodenie vzniklo pri takom zaobchádzaní s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, alebo ktorý je neúplný, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi.
3.5. V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

IV. Dodacie podmienky a termíny
4.1.
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská Pošta resp. iné na základe dohody s kupujúcim ). Tovar môže byť po dohode predávajúceho s kupujúcim osobne prevzatý na adrese predávajúceho, resp. po dohode odovzdaný na území mesta Zvolen po predchádzajúcej úhrade za tovar formou preddavkovej faktúry.
4.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
4.3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4.4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do pracovných 3 dní) po prijatí elektronickej objednávky, ak je tovar skladom. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom a objednáva sa pre kupujúceho na záväznú objednávku je tento tovar dodávaný spravidla do 30 dní, prípadne sa doba dodania upraví dohodou obidvoch zmluvných strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
4.5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

V. Kúpna cena a platby
5.1.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie sa riadia pravidlami, ktoré sú uvedené pri konkrétnej akcii a sú platné len v období platnosti akcie.
5.2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra a pod.) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.
5.3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
5.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2.6. týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
5.5. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:
- dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od pošty, resp. kuriéra,
- prevodom na bankový účet prevádzkovateľa, v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru.

VI. Záruka, reklamácie, doklady
6.1.
Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list, ak sa k tovaru dodáva.
6.2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v záručnom liste, ak to nie v záručnom liste uvedené, alebo sa záručný list nedodáva, tak minimálna záruka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
6.3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia pri prevzatí tovaru a počas záručnej doby spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.
6.4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
6.5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru, tiež neodbornou montážou alebo kompletizáciou tovaru a jeho príslušenstva osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru poverená.
6.6. Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované.

VII. Zľavy, poštovné a minimálna hodnota nákupu
7.1.
Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
7.2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné na základe reálnej hmotnosti zásielky tovaru zabalenej obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu obsahu. Poštovné a iné poplatky za poštové služby sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej Pošty. Poštovné a iné poplatky tretích subjektov potrebné k prevzatiu zásielky tovaru na prepravu ku kupujúcemu sa v objednávke pripočítavajú k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a iných poplatkov tretích strán informuje prevádzkovateľ kupujúceho pri telefonickom/mailovom potvrdení objednávky, kedže kalkulácia dopravy pri objednávke je len orientačná. Náklady na doručenie kuriérom, do BalíkoBox-u prípadne do zahraničia sú kalkulované individuálne pri potvrdení objednávky.
7.3. Minimálna hodnota nákupu v obchode pri osobnom odbere je 30 EUR, odber je možný na adrese prevádzkovateľa prípadne na území mesta Zvolen. Miesto a čas odberu tovaru bude upresnené telefonicky s odberateľom. Pri osobnom odbere je možná iba platba vopred, prevodom na účet.  

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenie
8.1.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
8.2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
8.3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
8.4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.


Povinná informácia o alternatívnom riešení sporov medzi kupujúcim a predávajúcim:

- Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu krasoshop@krasoshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
- Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk
- Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.


Súvisiace dokumenty:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (možné vyplniť a vytlačiť)
REKLAMAČNÝ PROTOKOL (možné vyplniť a vytlačiť) - použitie aj v prípade výmeny tovaru 

Predajca: Jana Zrubecová, A. Hlinku 2446/3, 960 01 Zvolen. IČO: 41857313, DIČ: 1075574841. Číslo živnostenského registra 670-14136, registrované 15.1.2006 na OÚ vo Zvolene. Tel.: 0904 577 379, e-mail: krasoshop@krasoshop.sk.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

Copyright © 2024 KrasoShop.sk
Publikovanie a šírenie obsahu vrátane loga a siluety krasokorčuliarky v ňom použitej je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.