Ochrana osobných údajov : krasoshop.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade zo zákonom je pre nás prioritou. Preto by sme Vám radi poskytli dôležité informácie týkajúce sa spracovávania Vašich údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečítajte si prosím tieto informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v problematike ochrany Vašich údajov. Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Jana Zrubecová so sídlom A. Hlinku 2446/3, 960 01 Zvolen, IČO: 41857313.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?
Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom registrácie na stránke obchodu, bezproblémového vybavenia objednávky (uzatvorenie kúpnej zmluvy, vysporiadania obchodu, dodávku objednaného tovaru), uplatnenie Vašich práv pre prípad odstúpenia od zmluvy, prípadnej reklamácie a poskytnutia lepšieho zákazníckeho servisu. V prípade, že máme od Vás udelený súhlas, môžeme Vaše údaje spracovávať aj na účely marketingu (newsletter), ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov. Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kým neodvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, kým nebudete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo kým nepožiadate o ich vymazanie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu na tel. čísle 0904 577379, na e-mail adrese krasoshop@krasoshop.sk, na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa, prípadne priamo po prihlásení vo svojom zákazníckom profile (newsletter).

Aké osobné údaje spracúvame?
Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania, a to sú:
- meno a priezvisko,
- adresu (dodania a fakturačnú adresu),
- telefónne číslo,
- e-mail - IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry,
- IČ DPH resp. DIČ, pre účely správneho vystavenia faktúry.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?
Máte právo:
- na prístup k osobným údajom,
- na opravu, resp. doplnenie údajov,
- na výmaz údajov (byť zabudnutý),
- na prenositeľnosť údajov,
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu,
- na obmedzenie spracovávania údajov,
- nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
- podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo to je potrebné pre naplnenie účelu spracovania. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretej strane na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom (ďalej Sprostredkovateľ).
   - Sprostredkovateľom za účelom zabezpečenia služieb súvisiacich s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami sú poskytované osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Týmto sprostredkovateľom sa rozumie Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
   - Sprostredkovateľ, ktorý zabezpečuje prevádzku, funkčnosť a dostupnosť tohto internetového obchodu má prístup k databázam Vašich zákazníckych údajov, ktoré však nie sú bežnými prostriedkami čitateľné a sú chránené. Týmto sprostredkovateľom sa rozumie WebSupport s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava.

Kde sa môžete informovať o ochrane svojich osobných údajov?
Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na: Infolinke 0904 577379 alebo na e-mailovej adrese: krasoshop@krasoshop.sk


Newsletter
Môžete sa prihlásiť na odber nášho newsletter-a tak, že pri registrácii na web stránke obchodu. alebo po registrácií priamo vo Vašom zákazníckom profile odkliknete súhlas s odosielaním newsletter-a a tým vyjadríte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania newsletter-a. Newsletter využívame na to, aby sme Vás informovali o novom tovare, resp. o jeho opätovnej dostupnosti, o akciách, službách, prípadne Vám zašleme obchodnú ponuku. Máte možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu newsletter-a, zavolaním na tel. číslo 0904 577379, zaslaním Vašej požiadavky na e-mail adresu krasoshop@krasoshop.sk, zaslaním požiadavky na korešpondenč adresu prevádzkovateľa, prípadne priamo po prihlásení vo svojom zákazníckom profile.


Prehlásenie: Prevádzkovateľ internetového obchodu krasoshop.sk prehlasuje, že nepoužíva IP adresu zákazníka za účelom cielenej reklamy a neuplatňuje profilovanie správania zákazníka.

Informačný systém registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod číslom: 201410154 a 201410155

Copyright © 2024 KrasoShop.sk
Publikovanie a šírenie obsahu vrátane loga a siluety krasokorčuliarky v ňom použitej je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.